Giant trevally

  • Scientific name:Caranx ignobilis
  • Export status:Frozen
  • Live Season: All year round