Giant tiger prawn

  • Scientific name:Penaeus monodon
  • Export status:Frozen
  • Live Season: All year round